Revizyon Hizmetlerimiz

  • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü.
  • Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin;

– Tahakkuklarının doğruluğu,

– Muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,

– Aritmetik ve oransal doğruluğu,

– Zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü.

  • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek;

– Brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,

– Kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,

– Ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri.

  • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile;

– Usule uygunluk,

– Aritmetik doğruluk,

– Muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri.

  • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek;

– Evrak düzeni,

– Kanuni süreler,

– İçerik dikkate alınarak kontrolü.

  • Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü.
  • Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü yapılmaktadır.
files-4440841_1920
files-4440841_1920