Bağımsız Dış Denetim Hizmetleriz

 • Hizmet verilen sektörler inşaat, imalat, tekstil, turizm ve tüketim ürünleri, finans, makine, petrol, yatırım, sigorta, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb.dir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
 • Bağımsız denetim işlemleri.
 • Enflasyon muhasebesi uygulamaları.
 • Konsolide mali tabloların hazırlanması.
IMG_3515
 • Hizmet verilen sektörler inşaat, imalat, tekstil, turizm ve tüketim ürünleri, finans, makine, petrol, yatırım, sigorta, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb.dir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
 • Bağımsız denetim işlemleri.
 • Enflasyon muhasebesi uygulamaları.
 • Konsolide mali tabloların hazırlanması.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması.
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, tabii olduğu 5684 Sigortacılık Kanunu Uyarınca sigorta şirketlerinin denetimi.
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
 • Özel tespitlere yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması.
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.
 • İşletme mali tablolarının uluslar arası standartlara göre hazırlanması.
 • İşletme kayıtlarının analizi, verimlilik ve karlılık analizleri, sermaye yapısı, öz sermaye ve dış kaynak analizleri, risk analizleri.
 • İşletme ile ilgili mali durum ve analizlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Basel 11 standartlarına göre (istenildiğinde İngilizce) hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması.
 • Özel amaçlı incelemeler ve raporlar.